• MM slash DD slash JJJJ
 • :
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 100 MB, Max. aantal bestanden: 4.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

  Algemene Voorwaarden

  REGIO SERVICE ALL INN 
  maart 2022

  Dit zijn onze algemene voorwaarden.
  Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via
  info@regioverhuislift.nl

  Wij hebben te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

  Artikel 01

  : Definities

  Artikel 02

  : Toepasselijkheid

  Artikel 03

  : Het aanbod

  Artikel 04

  : De overeenkomst

  Artikel 05

  : Geheimhouding

  Artikel 06

  : Herroepingsrecht

  Artikel 07

  : De prijs

  Artikel 08

  : Levering en uitvoering

  Artikel 09

  : Garantie

  Artikel 10

  : Betaling en incassokosten

  Artikel 11

  : Wijzigen opdracht en meerwerk

  Artikel 12

  : Klachtenregeling

  Artikel 13

  : Intellectueel eigendom

  Artikel 14

  : Aansprakelijkheid

  Artikel 15

  : Overmacht

  Artikel 16

  : Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

   

  Artikel 1. Definities

  1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden van REGIO SERVICE ALL INN.
  2. REGIO SERVICE ALL INN: de rechtspersoon die producten en/of diensten -op afstand- aan de klanten aanbiedt. Tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 84120878 en gevestigd te (2713AL) Zoetermeer aan de Annaplaats 8.
  3. Klant: degene die een dienst afneemt van REGIO SERVICE ALL INN in de hoedanigheid als ondernemer of natuurlijk persoon.
  4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen REGIO SERVICE ALL INN en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  5. Dag: kalenderdag.
  6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
  7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
  8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of REGIO SERVICE ALL INN in staat stelt informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  11. Website: www.regioverhuislift.nl

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van REGIO SERVICE ALL INN en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen REGIO SERVICE ALL INN en de klant tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. Door ondertekening van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst met REGIO SERVICE ALL INN, een bevestiging via de e-mail, bericht of via een ander kanaal of door middel van (betaling van) een aankoop verklaart de Klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
  3. Voordat de overeenkomst -op afstand- wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
  5. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en REGIO SERVICE ALL INN. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.
  6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

   

  Artikel 3. Het aanbod

  1. Alle door REGIO SERVICE ALL INN gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De klant kiest er uiteindelijk zelf voor om een dienst of product af te nemen.
  2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod, op de website en/of in de offerte vermeld.
  3. Eventuele offertes die specifiek opgesteld en verstuurd worden naar een (toekomstige) klant zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen na ontvangst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze offertes zijn gebaseerd op de informatie die door een (toekomstige) klant gegeven worden.
  4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  5. Een aanbod en/of een offerte geldt enkel voor de specifieke opdracht of dienst en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.
  6. De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken indien er akkoord gegaan wordt met een aanbod. Deze gegevens worden conform de geldende privacyverklaring op de website van REGIO SERVICE ALL INN verwerkt. REGIO SERVICE ALL INN mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen.
  7. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden REGIO SERVICE ALL INN

   

  Artikel 4. De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van (schriftelijke) aanvaarding van de offerte, betaling van het volledige bedrag, bij de start van de feitelijke uitvoering of door ondertekening van een overeenkomst.
  2. REGIO SERVICE ALL INN zal de overeenkomst steeds naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  3. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt REGIO SERVICE ALL INN onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door REGIO SERVICE ALL INN is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
  4. REGIO SERVICE ALL INN kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien REGIO SERVICE ALL INN op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
  6. De Klant stelt REGIO SERVICE ALL INN op de hoogte van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en/of overige informatie.
  7. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan REGIO SERVICE ALL INN zijn verstrekt of indien de eventuele aanbetaling niet is voldaan, is REGIO SERVICE ALL INN niet gehouden aan de overeengekomen termijnen en heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of andere opdrachten voorrang te De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Klant.
  8. Indien door REGIO SERVICE ALL INN of door REGIO SERVICE ALL INN ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Klant of op een door Klant aangewezen locatie, draagt Klant kosteloos zorg voor de gewenste en benodigde faciliteiten.
  9. De Klant dient te allen tijde het gehele bedrag te voldoen, indien de Klant de overeenkomst tussentijds beëindigd leidt dit niet tot restitutie van (een deel van) het bedrag.

  Artikel 5. Geheimhouding

  1. REGIO SERVICE ALL INN heeft te allen tijde het recht om een klant te weigeren indien hij van mening is dat dit niet bevorderlijk is voor de samenwerking of indien de klant beter door een ander geholpen kan worden.
  2. Beiden partijen zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen er besproken is tijdens de gesprekken en/of bij de uitvoering van de opdracht. De geheimhouding geldt ook na beëindiging van de overeenkomst. Deze bepaling mag enkel verbroken worden indien een wettelijke plicht op een van de partijen rust om de informatie openbaar te maken.
  3. REGIO SERVICE ALL INN bewaart alle gegevens zolang nodig is voor een redelijke uitvoering van de overeenkomst. Door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of een besluit van een overheidsinstantie kan een langer bewaartermijn vereist worden.
  4. De klant kan een verzoek bij REGIO SERVICE ALL INN indienen om alle gegevens en informatie die in het bezit is van REGIO SERVICE ALL INN te verwijderen. REGIO SERVICE ALL INN verwijst de klant hiervoor naar de geldende privacyverklaring welke te vinden is op de website van REGIO SERVICE ALL INN.
  5. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie openbaar is gemaakt, indien dit door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of besluit van een overheidsinstantie geëist wordt. Openbaarmaking dient echter zoveel mogelijk beperkt te worden en partijen dienen elkaar hiervan op de hoogte te stellen.

  Artikel 6. Herroepingsrecht

  1. De klant kan een overeenkomst tot 14 dagen na de aanvraag daarvan kosteloos annuleren. Bij annuleringen of verzettingen na genoemde termijn is REGIO SERVICE ALL INN gerechtigd om kosten in rekening te brengen gelet op het feit dat REGIO SERVICE ALL INN reeds werkzaamheden heeft uitgevoerd. REGIO SERVICE ALL INN hanteert hiervoor de volgende staffel:
  2. Tot 2 weken na de betaling dan wel na het aanschaffen van een dienst kan de klant kosteloos annuleren.
  3. Indien de klant na deze twee weken annuleert is de klant het gehele verschuldigde bedrag verschuldigd.
  4. REGIO SERVICE ALL INN mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar de klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  5. De in dit artikel genoemde bedenktijd en de genoemde staffel zijn ook van toepassing indien een klant een uitvoeringsdatum wil verzetten.
  6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitvoering van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
  7. Indien REGIO SERVICE ALL INN besluit om op de dag van uitvoering van de werkzaamheden de opdracht te verzetten of door bijvoorbeeld weersomstandigheden te wachten met het uitvoeren van de werkzaamheden, dan is de klant een eventuele wachttijdvergoeding verschuldigd. De hoogte van de wachttijdvergoeding staat opgenomen op de prijslijst die de klant heeft ontvangen. Indien REGIO SERVICE ALL INN de opdracht annuleert of verzet heeft de klant nimmer recht op een vergoeding.

   

  Artikel 7. De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het voorgaande lid kan REGIO SERVICE ALL INN producten of diensten waarvan prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar REGIO SERVICE ALL INN geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij in het aanbod anders staat vermeldt.
  4. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die REGIO SERVICE ALL INN maakt in het kader van de overeenkomst voor vergoeding in aanmerking. Daaronder begrepen reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten.
  5. Alle in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor gevolgen van druk- en spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- of spelfouten is REGIO SERVICE ALL INN niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
  6. In afwijking van dit artikel kan REGIO SERVICE ALL INN elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren.

   

  Artikel 8. Levering en uitvoering

  1. REGIO SERVICE ALL INN zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. REGIO SERVICE ALL INN heeft bij de uitvoering van de overeenkomst geen resultaatverplichting.
  2. REGIO SERVICE ALL INN zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen uitvoeren en is gerechtigd om derden in te schakelen. Hij kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van resultaat.
  3. De klant zorgt dat ze tijdig alle informatie en/of materialen aan REGIO SERVICE ALL INN verstrekt, die noodzakelijk zijn voor REGIO SERVICE ALL INN om de opdracht uit te voeren.
  4. Als klant de noodzakelijke informatie niet tijdig verstrekt, mag REGIO SERVICE ALL INN de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. REGIO SERVICE ALL INN is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat REGIO SERVICE ALL INN is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  5. Wanneer zich tijdens de looptijd van een overeenkomst binnen de organisatie van de klant belangrijke wijzigingen voordoen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst door REGIO SERVICE ALL INN, is de klant verplicht om REGIO SERVICE ALL INN daarvan zo snel mogelijk in kennis te stellen.
  6. REGIO SERVICE ALL INN zal de uitvoering van de opdracht zonder enig recht op vergoeding met onmiddellijke ingang kunnen opschorten als:
   1. REGIO SERVICE ALL INN, c.q. zijn personeel of andere hulppersonen, bij de uitvoering van de opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
   2. de situatie op de werkplek niet voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet of redelijke eisen van veiligheid;
   3. de uitvoering van de opdracht in redelijkheid onmogelijk is, door derden wordt gehinderd of verboden;
   4. bij de uitvoering van de opdracht sprake is van zodanige omstandigheden in de omgeving van de verhuislift dat REGIO SERVICE ALL INN het niet verantwoord acht de opdracht uit te voeren.

  REGIO SERVICE ALL INN zal in deze gevallen gerechtigd zijn de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder deswege tot enigerlei vergoeding jegens klant te zijn gehouden. Gedurende de duur van de opschorting zal het geldende (uur)tarief van REGIO SERVICE ALL INN onverminderd zijn verschuldigd, totdat de overeengekomen werkzaamheden eventueel kunnen worden hervat, ook indien een vaste prijs is overeengekomen.

   

  Artikel 9. Garantie en reparatie

  1. REGIO SERVICE ALL INN staat er voor in dat al onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
  2. De klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt, toegang krijgt tot de systemen of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klant moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
  3. Voor al onze nieuwe producten geldt de garantie zoals deze uit de fabriek gegeven wordt. Uitgezonderd hiervan zijn accu’s en fysieke schade aan producten zoals een barst in een scherm.
  4. Tweedehandse producten of diensten worden geleverd in de huidige staat, zoals beschreven en beschikbaar en zonder enige vorm van garantie.
  5. REGIO SERVICE ALL INN geeft een garantie van 3 maanden op door REGIO SERVICE ALL INN uitgevoerde reparaties en van 3 maanden op de bij de reparatie gemonteerde onderdelen. Reparaties aan producten met vochtschade vallen buiten de garantie.

   

  Artikel 10. Betaling en incassokosten

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst of na ontvangst van een factuur. Bezwaren dienen binnen deze termijn gemeld te worden echter schort dit de betalingsverplichting van de Klant niet op.
  2. De klant dient te allen tijde een aanbetaling van 50% te voldoen indien zij een akkoord geven op de offerte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Pas na voldoening van dit bedrag zal REGIO SERVICE ALL INN de werkzaamheden uitvoeren en/of de producten leveren bij de klant.
  3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan REGIO SERVICE ALL INN te melden. Bij niet tijdig melden van onjuistheden zijn eventuele risico’s voor de klant.
  4. Indien REGIO SERVICE ALL INN om wat voor reden dan ook een bedrag aan een klant verschuldigd is dan heeft hij het recht om dit bedrag te verrekenen met een nog openstaande factuur. Dit recht heeft de klant niet en zij kan nimmer (een deel van) de factuur verrekenen.
  5. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door REGIO SERVICE ALL INN is gewezen op de te late betaling en REGIO SERVICE ALL INN de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is REGIO SERVICE ALL INN gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen:
  6. 15% over de eerste € 2.500;
  7. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  8. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  9. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  10. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
  11. De volledige vordering van REGIO SERVICE ALL INN op klant is onmiddellijk opeisbaar als:
  12. Klant failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering komt.
  13. Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt;
  14. Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of komt te overlijden.

   

  Artikel 11. Wijziging opdracht en meerwerk

  1. De klant kan binnen 7 dagen na aanvaarding van de opdracht een wijziging of aanpassing doorgeven. Deze wijzigingen worden binnen deze termijn kosteloos verwerkt.
  2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en REGIO SERVICE ALL INN zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.
  3. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
  4. REGIO SERVICE ALL INN kan de overeengekomen prijs bij wijzigingen verhogen of verlagen. REGIO SERVICE ALL INN zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
  5. REGIO SERVICE ALL INN mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de klant weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

   

  Artikel 12. Klachtenregeling

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk en binnen 30 dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij REGIO SERVICE ALL INN.
  2. Klachten geven niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren. Noch kan de klant hierdoor een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst bedingen.
  3. Bij REGIO SERVICE ALL INN ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door REGIO SERVICE ALL INN binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. REGIO SERVICE ALL INN heeft in ieder geval 30 dagen de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen.

   

  Artikel 13. Intellectueel eigendom

  1. REGIO SERVICE ALL INN en diens eventuele partners behouden alle intellectuele absolute rechten waaronder de auteursrechten op de gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht, bovengenoemde door derden zijn samengesteld of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
  2. De klant verkrijgt bij het sluiten van de overeenkomst een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die voor het uitvoeren van de diensten van REGIO SERVICE ALL INN worden gemaakt. Deze licentie zal slechts gelden indien de klant aan zijn financiële verplichtingen voldoet en zolang de overeenkomst gesloten is. Daarnaast mag dit recht niet overgedragen worden aan derden en kan er bij elke overeenkomst schriftelijk afgeweken worden van dit artikel zodat er een onbeperkte licentie ontstaat.
  3. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van REGIO SERVICE ALL INN.
  4. Alles dat REGIO SERVICE ALL INN levert, blijft eigendom van REGIO SERVICE ALL INN totdat de klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
  5. Als REGIO SERVICE ALL INN zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan REGIO SERVICE ALL INN om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat REGIO SERVICE ALL INN deze terug kan nemen.
  6. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. REGIO SERVICE ALL INN is in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.

   

  Artikel 14. Aansprakelijkheid

  1. Voor alle overeengekomen opdrachten geldt dat REGIO SERVICE ALL INN een inspanningsverplichting heeft. REGIO SERVICE ALL INN kan nimmer een resultaat garanderen. Indien een klant REGIO SERVICE ALL INN aansprakelijk wil stellen dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Elk recht van de klant om REGIO SERVICE ALL INN aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
  3. REGIO SERVICE ALL INN is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een (ernstige) tekortkoming of opzet van REGIO SERVICE ALL INN. REGIO SERVICE ALL INN kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor gevolgschade of voor schade ontstaan tijdens het vervoer van de goederen.
  4. REGIO SERVICE ALL INN is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, gederfde winst, verlies van bedrijfsgegevens, voor nevenschade of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem, de website, de app en/of de leeromgeving.
  5. De Klant vrijwaart REGIO SERVICE ALL INN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is. Derden kunnen derhalve REGIO SERVICE ALL INN niet aansprakelijk stellen.
  6. Indien REGIO SERVICE ALL INN aansprakelijk is gesteld en hij deze aansprakelijkheid erkend heeft dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:
  7. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van REGIO SERVICE ALL INN minus het eigen risico.
  8. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag.

   

  Artikel 15. Overmacht

  1. REGIO SERVICE ALL INN hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als hij wordt gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan zijn schuld.
  2. Onder overmacht wordt verstaan -naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen- alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar REGIO SERVICE ALL INN geen invloed op kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.
  3. Eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid valt hier ook ander. Wel wordt geprobeerd om in dit geval tot een passende oplossing te komen.

   

  Artikel 16. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

  1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
  2. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan afspraken gemaakt tussen REGIO SERVICE ALL INN en de Klant.
  3. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen, bestellingen en offertes is het Nederlands recht van toepassing.
  4. Eventuele geschillen dienen eerst in onderling overleg afgehandeld te worden. Indien dit na uiterste inspanningen niet lukt kan een geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.